Regulamin Design Thinking Fest

1. Organizator Design Thinking Fest

1.1 Organizatorem wydarzenia jest Design Thinking Institute Iwona Gasińska-Mulczyńska,
mieszcząca się przy ul. Słowackiego 17/9 w Poznaniu, NIP 525-203-18-18 reprezentowana
przez Iwonę Gasińską-Mulczyńską.
1.2. Organizator realizuje Design Thinking Fest w zakresie i terminach szczegółowo
opisanych na stronie: www.designthinkingfest.pl.
1.3. Harmonogram warsztatów odbywających się w ramach Design Thinking Fest z
podziałem na poszczególne dni znajduje się na stronie: www.designthinkingfest.pl

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem udziału w Design Thinking Fest jest dostępność wolnych miejsc oraz
wykupienie biletu przez stronę: www.designthinkingfest.pl lub przez kontakt mailowy z Organizatorem
w przypadku przelewu tradycyjnego: ach@dt-institute.pl.
2.2. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

3. CENA BILETÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W ramach opłaty biletu Design Thinking Fest jest udział w warsztatach, materiały do
warsztatów oraz napoje i przekąski.
3.2. Cena biletu Design Thinking Fest podana jest w kwocie brutto.
3.3. Organizator nie zapewnia obiadu, dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Design Thinking
Fest.
3.4. Płatność za bilet odbywa się za pośrednictwem strony: www.designthinkingfest.pl.
Uczestnik/uczestniczka może otrzymać fakturę VAT. Uczestnik/uczestniczka uiszczając
wpłatę wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. UDZIAŁ W WARSZTATACH

4.1. Jednego dnia odbędzie się sześć warsztatów oraz spotkanie otwarte. Z opisami
poszczególnych warsztatów oraz osobami prowadzącymi warsztaty można zapoznać się na
stronie: designthinkingfest.pl
4.2. Między warsztatami są przerwy. Prosimy o punktualne przybycie na warsztaty!
4.3. W trakcie warsztatów nie ma przerw. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów są zobligowani
do wzięcia udziału w całych warsztatach.

5. ZMIANY TERMINU I PROWADZĄCYCH SZKOLENIE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i prowadzących podczas Design
Thinking Fest.
5.2. W przypadku zmiany terminu Design Thinking Fest przez Organizatora
Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Design Thinking Fest oraz
uiszczonej opłaty za bilet uprawniający do udziału w Design Thinking Fest.
5.3. W przypadku odwołania Design Thinking Fest przez Organizatora, według wyboru
Uczestnika/Uczestniczki Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zapewni udział w
innej edycji Design Thinking Fest. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej innej
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej
na bilecie za odwołaną edycję Design Thinking Fest.

6. ZWROT BILETU

6.1 Nieobecność na warsztatach nie uprawnia do zwrotu uiszczonej opłaty za bilet
uprawniający do udziału w Design Thinking Fest.
3.5. Nie ma możliwości zwrotu biletu. Nieobecność na wydarzeniu nie jest powodem do
zwrotu opłaty za bilet.
3.6. W razie niemożliwości udziału, uczestnik/uczestniczka może we własnym zakresie
odsprzedać bilet innej osobie. W razie zaistnienia takiej sytuacji wymagane jest
poinformowanie Organizatora: ach@dt-institute.pl.

7. REKLAMACJE

7.1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Design Thinking Fest.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres
e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
8.2. Uczestnik udziela Design Thinking Institute nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć, wywiadów oraz nagrań z jego wizerunkiem w materiałach informacyjno-promocyjnych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku uczestnika we wszelkich formach publikacji, w szczególności: w social mediach, reklamie w Internecie, materiałach promocyjnych, ulotkach, broszurach i nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r.,poz.1176, ze zm.).